Konsultacje Urzędu  Statuty

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Kisielice na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030.”

Konsultacja zakończona 2023-10-13

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030

Opis

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Kisielice na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030.”

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r.
Konsultacje przeprowadza się poprzez:
- umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kisielicach https://mgopskisielice.bip.gov.pl/ projektu „Strategii” wraz z formularzem uwag i opinii;
- elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/ .
Uwagi i opinie do projektu „Strategii” należy składać na formularzu w terminie do dnia 2 października 2023 r. do godz. 13:00:
- osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza 18;
- za pośrednictwem poczty przesłanych na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice;
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mgops.kisielice.pl;
- poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice
Formularz uwag i wniosków do projektu „Strategii” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia lub formularz wygenerowany z elektronicznego systemu konsultacji społecznych.
Nie przedstawienie w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 opinii i uwag do projektu „Strategii” oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu „Strategii”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024 - 20230” przez Radę Miejską w Kisielicach. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Strategii”, Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół.
Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach. Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, e- Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz Uchwały Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2015 r. poz. 3434)

Obszar tematyczny

Statuty

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2023-09-22 - 2023-10-13

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja nie wymaga logowania

Termin archiwizacji

2023-10-14

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-09-22
2023-09-24

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt strategii pn. Strategia Rowiązywania Problmów Społecznych w Gminie Kisielice n lata 2024-2030
Termin
2023-09-24 - 2023-10-13
Koniec konsultacji: 2023-10-13

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt strategii pn. Strategia Rowiązywania Problmów Społecznych w Gminie Kisielice n lata 2024-2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 220 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry