Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony eKonsultacje Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Kisielicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konsultacje.kisielice.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5 

14-220 Kisielice 

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-06


Strona eKonsultacje Urzędu Miejskiego w Kisielicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • część publikacji zawiera załączniki, które nie są dostępne cyfrowo ponieważ powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), 

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji, 
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie eKonsultacje Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Strona eKonsultacje posiada następujące ułatwienia: 

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość włączenia na stronie dużego kontrastu
 • wyróżniony kontrast odnośników

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Kisielicach mieści się przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od parkingu, wejście boczne od strony ul. Daszyńskiego.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z lewej strony wejścia do budynku.

Brak dostępu na 1 piętro dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną, urzędnik spotyka się z nim na parterze (sala konferencyjna – pok. Nr 5A).

Wejście główne zabezpieczone jest barierkami.

Budynek składa się z 2 kondygnacji i nie posiada windy:

na parterze znajduje się:

 • Burmistrz 
 • Sekretariat
 • Zastępca Burmistrza
 • Sekretarz Gminy
 • Gospodarka nieruchomościami, budownictwo
 • Inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, środki UE
 • Ochrona środowiska, gospodarka odpadowa
 • Drogownictwo, rolnictwo, leśnictwo
 • Kadry, oświata, informatyk
 • Biuro rady, stowarzyszenia
 • Obsługa finansowa szkół
 • Sala konferencyjna

na I piętrze znajduje się:

 • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste 
 • Obrona cywilna, działalność gospodarcza
 • Sala konferencyjna, sala ślubów
 • Skarbnik Gminy
 • Księgowość, płace
 • Podatki, opłaty, wymiar podatkowy i windykacja
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ale istnieje możliwość szybkiej instalacji w razie wystąpienia takiej potrzeby.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Dostępność dla osób niesłyszących

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, z wyłączeniem sytuacji nagłych.  Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: sekretariat@kisielice.pl, faksem na numer: 55 2785502, telefonicznie na numer 55 2785500, lub pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miejski w Kisielicach 

ul. Daszyńskiego 5 

14-220 Kisielice 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Krystian Tokarz, sekretariat@kisielice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 27 85 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich). 

Do góry