Ikona symbolizująca inne formy konsultacji

Budżet Obywatelski Gminy Kisielice na rok 2021


Inna forma konsultacji:

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ten etap konsultacji już się zakończył. .

Informacje o wydarzeniu

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Opis

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do dnia 18 września 2020 r., do godz. 15:00 w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowy opis

KATEGORIE PROJEKTÓW Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania/projekty które należą do zadań własnych Gminy. Posiadają cechy zadań inwestycyjnych i remontowych (m.in.: remonty, budowa, rozbudowa, zakup urządzeń, wyposażenia, sprzętu, środków trwałych itp.), a w szczególności dotyczące: a) estetyzacji otoczenia poprzez instalację nowych lub wymianę istniejących obiektów małej architektury, urządzanie zieleni miejskiej, likwidację elementów zakłócających ład przestrzenny; b) rekreacji poprzez budowę nowych bądź modernizację lub doposażenie istniejących placów zabaw, terenów i obiektów sportowych lub terenów rekreacyjnych; c) bezpieczeństwu poprzez montaż urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyłączeniem zmian organizacji ruchu; d) poprawie stanu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez budowę, utwardzenie lub remonty nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, budowę lub remonty instalacji oświetlenia gminnego, budowę lub remonty publicznej infrastruktury sieciowej; - przy czym dotyczą one terenów i obiektów stanowiących własność Gminy Kisielice o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji, a zarazem są one zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice. Posiadają charakter imprez kulturalnych lub integracyjnych realizowanych na terenie Gminy Kisielice. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie planu przedsięwzięcia.

Termin wydarzenia

2020-08-18 - 2020-09-18

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry