Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Konsultacja rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacja zakończona 2019-09-25

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Opis

Konsultacja rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020

Szczegółowy opis konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”.
Konsultacje przeprowadza się m.in. poprzez:
1) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) rozesłanie projektu „Programu” oraz informacji o realizowanych konsultacjach wraz z formularzem uwag i wniosków do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kisielice;
3) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje projektu „Programu” wraz z formularzem uwag i opinii;
4) elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice - eKonsultacje.
Uwagi i opinie do projektu „Programu” należy składać w terminie do 25 września 2019 r. do godz. 15:00.
1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5;
2) przesyłane pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5;
3) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kisielice.pl ;
4) poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice.
Nie przedstawienie w terminie opinii i uwag do projektu Programu oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu „Programu”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020” przez Radę Miejską w Kisielicach. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Programu”, Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji.
Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół. Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej. Informacja o wynikach konsultacji poddana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, e-Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Krystian Tokarz

Termin konsultacji

2019-09-09 - 2019-09-25

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-09-09
2019-09-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”
Termin
2019-09-10 - 2019-09-25
Koniec konsultacji: 2019-09-25

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1299 12 2019-09-11, Śr., 11:46

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry