Ikona symbolizująca inne formy konsultacji

Budżet Obywatelski Gminy Kisielice na rok 2021


Inna forma konsultacji:

ETAP GŁOSOWANIA

Ten etap konsultacji już się zakończył. .

Informacje o wydarzeniu

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

ETAP GŁOSOWANIA

Opis

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w głosowaniu na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2021.

Szczegółowy opis

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ? Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonują, w głosowaniu tajnym, mieszkańcy Gminy Kisielice wpisani do spisu mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021. Spis mieszkańców, zostanie sporządzony wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia głosowania na zadnie zgłoszone do budżetu obywatelskiego na podstawie: a) rejestru mieszkańców Gminy Kisielice w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gminie Kisielice; b) rejestru wyborców Gminy Kisielice w przypadku osób nie posiadających zameldowania w Gminie Kisielice, a dopisanych do rejestru wyborców zgodnie z właściwymi przepisami; c) w przypadku osób zamieszkujących na terenie Gminy Kisielice a nie spełniających wymogu w pkt 1 lub 2, do spisu mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021 może być dopisana każda osoba mieszkająca na terenie Gminy Kisielice, która złoży oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Kisielicach w Referacie Społeczno-Administracyjnym w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00. Oświadczenie, musi być złożone osobiście, w przypadku osób niepełnoletnich musi złożone i podpisane przez opiekuna prawnego tej osoby. Niepełnoletni mieszkańcy Gminy Kisielice mogą głosować osobiście jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego i po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po przedstawieniu stosownego oświadczenia obwodowej komisji ds. budżetu głosowania. Oświadczenie będzie można pobrać poniżej lub w dniu głosowania od obwodowej komisji. JAK GŁOSOWAĆ? Głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania, wydanie karty do głosowania następuje po wylegitymowaniu mieszkańca na podstawie dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub studenckiej i po potwierdzeniu odbioru karty własnoręcznym podpisem na spisie mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021, niepełnoletni mieszkańcy Gminy Kisielice mogą głosować osobiście jedynie po przedstawieniu stosownego oświadczenia obwodowej komisji ds. budżetu głosowania. GDZIE GŁOSOWAĆ? Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice.

Termin wydarzenia

2020-10-25 - 2020-10-25

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry