Ten etap konsultacji już się zakończył.

Pobierz raport

Zgłoszone opinie i propozycje zmian

 
Pomoc

Zgłoszone opinie i propozycje zmian

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Brak aktywności
Treść oryginalna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz.1309) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 9:28

  |   0
Tekst powinien zostać usunięty z uwagi na podwójne podanie postawy prawnej, która znajduje się w uchwale.
Treść oryginalna
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w sferze pożytku publicznego określonego w ustawie;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kisielice;
4) programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”;
5) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6) ofercie – rozumie się przez to ofertę, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 9:38

  |   0
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);
2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w sferze pożytku publicznego określonego w ustawie;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kisielice;
4)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Kisielic;
5) programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”;
6) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) ofercie – rozumie się przez to ofertę, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
Uzasadnienie
Poprawa redakcyjna paragrafu 1 oraz dodanie punktu 4
Treść oryginalna
§ 2. Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez efektywną współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi i działalności statutowej w sferze pożytku publicznego określonego w ustawie.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Gminy;
2) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
3) zwiększanie roli rad sołeckich we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4) poprawa współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą, w celu poprawienia jakości usług na rzecz mieszkańców;
5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność w realizacji zadań publicznych.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 9:41

  |   0
§ 2. Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy poprzez efektywną współpracę Gminy z organizacjami i które w ramach działalności statutowej działają w sferze pożytku publicznego określonego w ustawie.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie roli organizacji w realizacji zadań publicznych Gminy;
2) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
3) zwiększanie roli rad sołeckich we współpracy z organizacjami;
4) poprawa współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą, w celu poprawienia jakości usług na rzecz mieszkańców;
5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność w realizacji zadań publicznych.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 3. Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących Program w granicach przyznanych przez prawo;
3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i zaufaniu oraz uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – realizowanie planów działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań ( w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty;
6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 10:59

  |   0
§ 3. Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zleconych organizacjom oraz wspieranie działań organizacji w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 4. Zakres przedmiotowy Programu
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wspólne wykonywanie zadań publicznych z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) turystyki i krajoznawstwa;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1 – 11.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:36

  |   0
§ 4. Zakres przedmiotowy Programu
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest wspólne wykonywanie zadań publicznych z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) turystyki i krajoznawstwa;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1 – 11.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 5. Formy współpracy
1. Gmina realizuje zadania we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może odbywać się w formach finansowych i poza finansowych.
3. Formy finansowe współpracy obejmują:
1) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości nie wyższej niż 90% kosztów całkowitych realizacji zadania;
3) wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu wkładów własnych do projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych.
4. Formy poza finansowe współpracy obejmują:
1) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Gminy;
3) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadań w sferze pożytku publicznego, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet Gminy;
4) opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez organizacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej tj. udzielanie rekomendacji;
5) udostępnianie świetlic wiejskich zgodnie z procedurami wynajmu obozującymi w Gminie;
6) prowadzenie bazy danych o organizacjach;
7) współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych;
8) inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:38

  |   0
§ 5. Formy współpracy
1. Gmina realizuje zadania we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może odbywać się w formach finansowych i poza finansowych.
3. Formy finansowe współpracy obejmują:
1) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości nie wyższej niż 90% kosztów całkowitych realizacji zadania;
3) wspieranie organizacji w pozyskiwaniu wkładów własnych do projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych.
4. Formy poza finansowe współpracy obejmują:
1) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Gminy;
3) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadań w sferze pożytku publicznego, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet Gminy;
4) opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez organizacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej tj. udzielanie rekomendacji;
5) udostępnianie świetlic wiejskich zgodnie z procedurami wynajmu obozującymi w Gminie;
6) prowadzenie bazy danych o organizacjach;
7) współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych;
8) inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
Określa się następujące zadania priorytetowe Gminy realizowane w ramach Programu w roku 2020 we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w danej dziedzinie:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
a) zapewnienie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w warstwach i zajęciach terapeutycznych;
3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
a) poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez organizację różnorodnych form warsztatów i działań profilaktycznych;
4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
a) wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych:
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szczególnie poprzez:
a) pomoc przy organizacji imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe,
b) wsparcie przy organizacji imprez kultywujących tradycje ludowe;
c) działania kulturalne związane z obchodami świąt narodowych;
d) upowszechnianie kultury i sztuki,
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
b) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo;
c) udział zespołów sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;
d) wsparcie w organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy,
e) współpracę w organizację i przeprowadzenie biegów ulicznych/przełajowych na terenie Gminy,
f) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym na terenie Gminy;
8) turystyka i krajoznawstwo, szczególnie poprzez:
a) pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu wypraw krajoznawczych dla mieszkańców Gminy Kisielice;
9) przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
b) prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków;
c) realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Kisielice.
10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1 – 11, szczególnie poprzez wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:05

  |   0
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
Określa się następujące zadania priorytetowe Gminy realizowane w ramach Programu w roku 2020 we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w danej dziedzinie:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w warstwach i zajęciach terapeutycznych;
3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez organizację różnorodnych form warsztatów i działań profilaktycznych;
4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych:
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szczególnie poprzez:
a) pomoc przy organizacji imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe,
b) wsparcie przy organizacji imprez kultywujących tradycje ludowe;
c) działania kulturalne związane z obchodami świąt narodowych;
d) upowszechnianie kultury i sztuki,
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
b) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo;
c) udział zespołów sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;
d) wsparcie przy organizacji i przeprowadzeniu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy,
e) współpracę przy organizacji i przeprowadzeniu biegów ulicznych/przełajowych na terenie Gminy,
f) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym na terenie Gminy;
8) turystyka i krajoznawstwo, szczególnie poprzez pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu wypraw krajoznawczych dla mieszkańców Gminy;
9) przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
b) prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków;
c) realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.
10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1 – 11, szczególnie poprzez wspieranie funkcjonowania tych organizacji.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 7. Okres realizacji Programu
1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach ogłaszanych otwartych konkursów ofert.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:28

  |   0
§ 7. Okres realizacji Programu
1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach ogłaszanych otwartych konkursów ofert.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 8. Sposób realizacji programu
1. Zadania określone w § 6 będą zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie wykonania zadania oraz wsparcie realizacji zadania z dofinansowaniem nie wyższej niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Szczegółowe zasady i tryb zlecenia dla poszczególnych zadań zostaną określone w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert.
3. W przypadku, gdy zadanie będzie spełniać warunki określone w art. 19 a ustawy zadanie może zostać zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.
4. Organizacja może złożyć z własnej inicjatywy wniosek o realizację zadań ujętych w § 6 lub na zadania, które dotychczas były realizowane w inny sposób.
5. W przypadku określonym w ust. 4 tj. złożenia oferty przez organizacje z własnej inicjatywy Gmina przy rozpatrywaniu tej oferty stosuje kryteria zawarte w art. 12 ust. 2 ustawy.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:29

  |   0
§ 8. Sposób realizacji programu
1. Zadania określone w § 6 będą zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie wykonania zadania oraz wsparcie realizacji zadania z dofinansowaniem nie wyższej niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Szczegółowe zasady i tryb zlecenia dla poszczególnych zadań zostaną określone w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert.
3. W przypadku, gdy zadanie będzie spełniać warunki określone w art. 19 a ustawy zadanie może zostać zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.
4. Organizacja może złożyć z własnej inicjatywy wniosek o realizację zadań ujętych w § 6 lub na zadania, które dotychczas były realizowane w inny sposób.
5. W przypadku złożenia oferty przez organizacje z własnej inicjatywy, o którym mowa w ust. 4 - Gmina przy rozpatrywaniu tej oferty stosuje kryteria zawarte w art. 12 ust. 2 ustawy.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Brak aktywności
Treść oryginalna
§ 10. Sposób oceny realizacji Programu
1. Ocena realizacji poszczególnych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym dokonywana będzie wspólnie przez przedstawicieli Burmistrza na podstawie złożonych sprawozdań przez organizacje pozarządowe.
2. Ocena programu podlega rocznemu podsumowaniu, którego wynikiem jest sporządzenie przez Burmistrza Kisielic sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane zostanie na wspólnym posiedzeniu z organizacjami pozarządowymi i przedłożone będzie Radzie Miejskiej w Kisielicach w terminie do dnia 31 maja 2021 r. które zawiera w szczególności takie dane jak:
1) w zakresie otwartych konkursów ofert:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) liczba złożonych ofert,
c) liczba zawartych umów,
d) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań w poszczególnych obszarach;
f) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań;
2) w zakresie procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert:
a) liczba złożonych ofert,
b) liczba zawartych umów,
c) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
d) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań w poszczególnych obszarach,
e) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:43

  |   0
§ 10. Sposób oceny realizacji Programu
1. Ocena realizacji poszczególnych zadań publicznych zleconych organizacjom dokonywana będzie wspólnie przez przedstawicieli Burmistrza - na podstawie sprawozdań złożonych przez organizacje.
2. Ocena programu podlega rocznemu podsumowaniu, którego wynikiem jest sporządzenie przez Burmistrza sprawozdania z realizacji Programu, które zawiera w szczególności takie dane jak:
1) w zakresie otwartych konkursów ofert:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) liczba złożonych ofert,
c) liczba zawartych umów,
d) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań w poszczególnych obszarach;
f) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań;
2) w zakresie procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert:
a) liczba złożonych ofert,
b) liczba zawartych umów,
c) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
d) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań w poszczególnych obszarach,
e) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań.
3. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 przedstawiane na wspólnym posiedzeniu z organizacjami i przedłożone będzie Radzie Miejskiej w Kisielicach w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 11. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1. Prace nad tworzeniem projektu rozpoczęto we wrześniu 2019 r.
2. Projekt programu współpracy został opracowany przez Sekretarz Gminy.
3. Burmistrz Kisielic ogłosił …….. 2019 r. rozpoczęcie konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowym, które polegały na zamieszczeniu projektu Programu współpracy na portalach internetowych i przeprowadzeniu konsultacji w systemie informatycznym oraz zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych.
4. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać uwagi do projektu na formularzu udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz bezpośrednio poprzez elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielic e-Konsultacje.
5. Prezentacja projektu Programu współpracy odbyła się w dniu … na wspólnym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, do którego wniesiono ………. Uwagi do projektu Programu współpracy.
6. Konsultacje społeczne trwały od 10 września 2019 r. do dnia 25 września 2019 r.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:46

  |   0
§ 11. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1. Prace nad tworzeniem Programu rozpoczęto we wrześniu 2019 r.
2. Projekt Programu został opracowany przez Sekretarz Gminy.
3. Burmistrz ogłosił …….. 2019 r. rozpoczęcie konsultacji społecznych Programu, które polegały na zamieszczeniu projektu Programu na portalach internetowych i przeprowadzeniu konsultacji w systemie informatycznym oraz zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych.
4. Organizacje mogły zgłaszać uwagi do projektu na formularzu udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz bezpośrednio poprzez elektroniczny system konsultacji społecznych "e-Konsultacje".
5. Prezentacja projektu Programu odbyła się w dniu … na wspólnym spotkaniu z organizacjami , do którego wniesiono ………. Uwagi.
6. Konsultacje społeczne trwały od 10 września 2019 r. do dnia 25 września 2019 r.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Treść oryginalna
§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. W celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach Burmistrz Kisielic powołuje komisje konkursową, zwaną dalej komisją.
2. Komisja powoływana jest w następującym trybie:
1) Burmistrz Kisielic powołuje komisję w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po dniu będącym ostatnim dniem składania ofert przez oferentów;
2) w skład komisji wchodzi:
a) minimum 4 osoby przedstawicieli organu wykonawczego, przy czym dodatkowo do składu komisji mogą zostać powołani przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych,
b) minimum 2 osoby wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie oraz z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da ustawy,
c) w pracach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie dziedziny będącej przedmiotem konkursu, zwane dalej ekspertami;
3) kandydatów na członków komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b) zgłaszają zainteresowane organizacje pozarządowe, w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza do udziału w pracach komisji konkursowych;
4) ostatecznego wyboru członków komisji dokonuje Burmistrz.
3. Członek komisji konkursowej przed zapoznaniem się z ofertą zobowiązany jest do oświadczenia o braku przesłanek dla jego wyłączenia ze składu komisji konkursowej.
4. Brak oświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego istnienie wymienionych w nim przesłanek skutkuje całkowitym wyłączeniem członka z prac komisji konkursowej.
5. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący komisji, którym jest wskazany przez Burmistrza pracownik Urzędu.
6. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego zadania wypełnia inny członek komisji wskazany przez Burmistrza.
7. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jej członków.
8. Każda oferta podlega indywidualnemu opiniowaniu przez członków komisji konkursowej na indywidualnej karcie oceny lub wspólnej ocenie zbiorowej.
9. Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się kryteria określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.
10. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
11. Posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń przez nią podjętych. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu.
propozycja zmiany

Autor: Barbara Pękala (z korespondencji) Data: 2019-09-11, 11:32

  |   0
§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. W celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach Burmistrz Kisielic powołuje komisje konkursową, zwaną dalej komisją.
2. Komisja powoływana jest w następującym trybie:
1) Burmistrz powołuje komisję w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po dniu będącym ostatnim dniem składania ofert przez oferentów;
2) w skład komisji wchodzi:
a) minimum 4 osoby - przedstawicieli organu wykonawczego, przy czym dodatkowo do składu komisji mogą zostać powołani przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych,
b) minimum 2 osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie oraz z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da ustawy,
c) w pracach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie dziedziny będącej przedmiotem konkursu, zwane dalej ekspertami;
3) kandydatów na członków komisji, o których mowa w pkt 2) lit. b) zgłaszają zainteresowane organizacje pozarządowe, w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza do udziału w pracach komisji konkursowych;
4) ostatecznego wyboru członków komisji dokonuje Burmistrz.
3. Członek komisji konkursowej przed zapoznaniem się z ofertą zobowiązany jest do oświadczenia o braku przesłanek dla jego wyłączenia ze składu komisji konkursowej.
4. Brak oświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego istnienie wymienionych w nim przesłanek skutkuje całkowitym wyłączeniem członka z prac komisji konkursowej.
5. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący komisji, którym jest wskazany przez Burmistrza - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji jego zadania wypełnia inny członek komisji wskazany przez Burmistrza.
7. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jej członków.
8. Każda oferta podlega indywidualnemu opiniowaniu przez członków komisji konkursowej na indywidualnej karcie oceny lub wspólnej ocenie zbiorowej.
9. Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się kryteria określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.
10. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
11. Posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń przez nią podjętych, a protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu.
Uzasadnienie
Poprawki redakcyjne
Do góry