Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024

Roczny projekt programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publicznew sferze pożytku publicznego na rok 2024

Konsultacja zakończona 2023-09-18

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024

Opis

Roczny projekt programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publicznew sferze pożytku publicznego na rok 2024

Szczegółowy opis konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024”.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 sierpnia 2023 r. do dnia 18 września 2023 r.
2. Konsultacje przeprowadza się poprzez:
1) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) rozesłanie projektu „Programu” oraz informacji o realizowanych konsultacjach wraz z formularzem uwag i wniosków do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kisielice;
3) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje projektu „Programu” wraz z formularzem uwag i opinii;
4) elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP - http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/.
3. Uwagi i opinie do projektu „Programu” należy składać w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 13:00:
1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5;
2) nadsyłane pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5;
3) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kisielice.pl;
4) poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice.
4. Formularz uwag i wniosków do projektu Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia lub formularz wygenerowany z elektronicznego systemu konsultacji społecznych.
1. Nie przedstawienie w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 opiniii uwag do projektu Programu oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
2. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu „Programu”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024” przez Radę Miejską w Kisielicach.
3. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Programu”, Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji.
4. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół.
5. Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach. Informacja o wynikach konsultacji poddana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, e- Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024”

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Krystian Tokarz

Termin konsultacji

2023-08-21 - 2023-09-18

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-09-25

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-08-21
2023-08-21

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Roczny projekt programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024
Termin
2023-08-21 - 2023-09-18
Koniec konsultacji: 2023-09-18

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Roczny projekt programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 280 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz uwag i opinii.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 692023 Burmistrza Kisielic z dnia 16 sierpnia 2023.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Roczny projekt programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024

Do góry