Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje "Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje "Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Opis

Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Szczegółowy opis konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021”.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 7 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
Konsultacje przeprowadza się poprzez:
1) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) rozesłanie projektu „Programu” oraz informacji o realizowanych konsultacjach wraz z formularzem uwag i wniosków do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kisielice;
3) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje projektu „Programu” wraz z formularzem uwag i opinii;
4) elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP - http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/ .
Uwagi i opinie do projektu „Programu” należy składać w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godz. 13:00.
1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5;
2) nadsyłane pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5;
3) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kisielice.pl;
4) poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice.
Formularz uwag i wniosków do projektu Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia lub formularz wygenerowany z elektronicznego systemu konsultacji społecznych.
Nie przedstawienie w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 opinii i uwag do projektu Programu oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu „Programu”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021” przez Radę Miejską w Kisielicach.
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Programu”, Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji.
Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół.
Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach. Informacja o wynikach konsultacji poddana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, e-Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Podstawa prawna

5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. "Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zdania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021."

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2020-09-15 - 2020-09-30

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-10-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-09-15
2020-09-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021
Termin
2020-09-15 - 2020-09-30
Koniec konsultacji: 2020-09-30

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 17 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt uchwały - Roczny Program współpracy - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 4 września 2020 Burmistrza Kisielic - 0
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Do góry